استان هرمزگان

رئيس کمیته: جناب آقای علیرضا باستین
تلفن تماس: ۰۹۳۸۰۸۷۰۸۰۹

استان آذربایجان شرقی

رئيس کمیته: جناب آقای سعید رضائی
تلفن تماس: ۰۹۱۴۹۱۴۲۲۱۲

استان مازندران

رئيس کمیته: جناب آقای محمدعلى یوسفی
تلفن تماس: ۰۹۱۱۶۸۷۱۲۵۱

استان اردبيل

رئيس کمیته: جناب آقای سجاد طاهری
تلفن تماس: ۰۹۳۶۲۶۴۶۷۹۹

استان هرمزگان

رئيس کمیته: جناب آقای علیرضا باستین
تلفن تماس: ۰۹۳۸۰۸۷۰۸۰۹

استان آذربایجان شرقی

رئيس کمیته: جناب آقای سعید رضائی
تلفن تماس: ۰۹۱۴۹۱۴۲۲۱۲

استان مازندران

رئيس کمیته: جناب آقای محمدعلى یوسفی
تلفن تماس: ۰۹۱۱۶۸۷۱۲۵۱

استان اردبيل

رئيس کمیته: جناب آقای سجاد طاهری
تلفن تماس: ۰۹۳۶۲۶۴۶۷۹۹

لیست مربیان

مربی های مورد تایید کمیته کشوری

به زودی تکمیل میشود …