درباره کمیته

کمیته کلستنیکس ایران با هدف رشد و هم افزایی …

بهادر رزاقی

ریاست کمیته کلیستنیکس

علی فروغیان

عضو هیت رئیسه

دبیر کمیته

امیر فخیمی‌

کمیته فرهنگی

مسئول انفورماتیک

هومان عباسی

کمیته انضباطی

کمیته مسابقات فنی و داوری

امیر حسین یعقوبی

کمیته مسابقات فنی و داوری

کمیته ثبت رکورد

مهیار غلامی

عضو کمیته فنی

ابراهیم هدایت

عضو کمیته فنی