درباره کمیته

کمیته کلستنیکس ایران با هدف رشد و هم افزایی …

بهادر رزاقی

بنیانگذار و رئیس کمیته کلیستنیک‌س (استریت ورک اوت) کشور

هومان عباسی

سرپرست کمیته مسابقات و انضباطی

اکرم پیشداد

سرپرست نائب رئيس بانوان

امیر فخیمی‌

کمیته فرهنگی و انفورماتیک

مصطفی منائی

عضو هيئت رئيسه

پدرام امیدی

سرپرست آموزش

مهیار غلامی

عضو کمیته فنی

زهرا شیری

گرافیست و رسانه

محمدرضا محمدی

عضو کمیته انضباطی

محمد علی یوسفی

سرپرست دبیری کمیته داوری