نفرات برتر مسابقات در

شاخه های مختلف

برای دانلود روی هر سال کلیلک کنید

سال 98

قدرت،استقامت،فری استایل،استاتیک

سال 97

قدرت،استقامت،فری استایل،استاتیک

سال 95

قدرت،استقامت،فری استایل،استاتیک

سال 94

قدرت،استقامت،فری استایل،استاتیک