اسامی متخلفین کمیته انضباطی کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران(آقایان)

نام و نام خانوادگیکدملیاستان مدت محرومیت
ع. ح8624****** کرمانشاه ۲ سال
ا.ع. ع8121******همدان به زودی تکمیل میگردد
ف. فضلی**********لاهیجان۶ ماه تعلیقی
ی. افشار********** تهران به زودی تکمیل میگردد
ع. ولیزاده********** تهران به زودی تکمیل میگردد
س. ق1527******کرج ۵ سال
ه. رشیدی**********کرمانشاه۲ سال
م. علایی********** تهران به زودی تکمیل میگردد
س.محمد نبی ********** تهران به زودی تکمیل میگردد
ا.س3227******یزد به زودی تکمیل میگردد
ا.فلامرزی***********شیرازبه زودی تکمیل میگردد
م.تیموری***********تهرانبه زودی تکمیل میگردد
ف. یزدانی***********کرمانشاه۱ سال
ر.مفخمی پور***********تهرانبه زودی تکمیل میگردد
ح.رحمانزاد**********گیلان۱ سال تعلیقی
ا.عرفانی***********تهرانبه زودی تکمیل میگردد
ع.عباسی***********به زودی تکمیل میگردد
ع.بابا صحاف***********به زودی تکمیل میگردد
ا. هدایت***********کرمانشاه۵ سال
پ. ح. نژاد***********تهرانبه زودی تکمیل میگردد
ع. حسنی***********کرمانشاه۲ سال
ب. س8319****کرمانشاهبه زودی تکمیل میگردد
ب. روستایی126******تهرانبه زودی تکمیل میگردد
ا. یعقوبی**********کرمانشاه۳ سال

– اسامی متخلفین کمیته انضباطی کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران (بانوان)

نام و نام خانوادگی کد ملی استان نوع تخلف
ر.ابولقاسمی***********گیلانبه زودی تکمیل میگردد
ت. هومان***********تهران۲ سال تعلیقی

Pages: 1 2