اسامی متخلفین کمیته انضباطی کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران(آقایان)

نام و نام خانوادگیکدملیاستان مدت محرومیت
ع. ح8624****** کرمانشاه به زودی تکمیل میگردد
ا.ع. ع8121******همدان به زودی تکمیل میگردد
ف. فضلی**********لاهیجان به زودی تکمیل میگردد
ی. افشار********** تهران به زودی تکمیل میگردد
ع. ولیزاده********** تهران به زودی تکمیل میگردد
س. ق1527******کرج به زودی تکمیل میگردد
ه. رشیدی**********کرمانشاه به زودی تکمیل میگردد
م. علایی********** تهران به زودی تکمیل میگردد
س.محمد نبی ********** تهران به زودی تکمیل میگردد
ا.س3227******یزد به زودی تکمیل میگردد
ا.فلامرزی***********شیرازبه زودی تکمیل میگردد
م.تیموری***********تهرانبه زودی تکمیل میگردد
م.ملکی***********آذربایجان شرقیبه زودی تکمیل میگردد
ر.مفخمی پور***********به زودی تکمیل میگردد
ح.رحمانزاد**********گیلانبه زودی تکمیل میگردد
ش.شهبازی***********گیلانبه زودی تکمیل میگردد
ع.عباسی***********به زودی تکمیل میگردد
ع.بابا صحاف***********به زودی تکمیل میگردد
ا. هدایت***********کرمانشاهبه زودی تکمیل میگردد
ع. حسنی***********کرمانشاهبه زودی تکمیل میگردد
ب. س8319*****کرمانشاهبه زودی تکمیل میگردد

– اسامی متخلفین کمیته انضباطی کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران (بانوان)

نام و نام خانوادگی کد ملی استان نوع تخلف
ر.ابولقاسمی***********گیلانبه زودی تکمیل میگردد

Pages: 1 2