Home » کمیته ثبت رکورد

کمیته ثبت رکورد

برای رکورددار رسمی مسابقات کشوری iranswc کلیستنیکس شدن، باید مرد این کار باشید.

 • آیا می‌توانید با یکی از چالشهای رکوردهای کشوری مواجه شوید؟
 • آیا می‎‌توانید یکی از رکوردهای کشوری را بشکنید؟
 • آیا می‌خواهید چالش رکورد کشوری خود را پیشنهاد دهید؟

رکورد ثبت شده

 

عنوان رکورد تاریخ استان عنوان رکورد رشته

علی علیزاده
60 ثانیه 1/1/1400 تهران فول پلانچ شاخه استقامت
           
ظطسشط شسطشسط سطشسط سطشط سطشسط سطشسط
           
سطشط سطشسط یزسر برر لذلذلذلذ لذذ
رکود های ثبت شد  مونثمذکر


  رکود جدیدچالش جدید


  استاتیکداینامیکوزن آزادترکیبی

   
   
   

  درباره ثبت رکورد